Reklamacije

Obrazac-za-reklamaciju-Nonna

Pored reklamacije radi ostvarenja prava po osnovu saobraznosti, možete izjaviti reklamaciju i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Reklamaciju možete izjaviti:

  • pisanim putem,

  • elektronskim putem na mail adresu online@nonnahandmade.com uz obaveznu dostavu dokaza o kupovini i proizvoda – robe koju reklamira.

Elektronskim putem ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u Evidenciji primljenih reklamacija.

Odgovor na reklamaciju ćete dobiti elektronskim putem odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Rok za rešavanje po preklamaciji neće biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Ukoliko niste u mogućnosti da nam dostavite ambalažu robe, to neće biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Obrazac za reklamaciju možete preuzeti u nastavku

Obrazac

Sva autorska prava zadržava Nonna Handmade.